The IMC

 主席﹕        余健倫先生

 校監﹕        馮文正先生

 校董﹕        鄒秉恩先生

               蔡國光先生

               余海虎先生

               余浩霖先生

               白  威先生

               黃顯華先生

               蘇鑰機先生

               曹啟樂先生(替代)

               何漢權校長

 教師校董﹕    陳玉燕副校長

               屈佩儀副校長(替代)

 家長校董﹕    陳少君女士

               黃吉耀先生(替代)